Projecte Educatiu

LLENGUA: Projecte: "La Ràdio a l'Escola"

Dirigit a docents.


Utilització de la ràdio com a recurs pedagògic.

En una societat que anteposa l'avanç tecnològic a l'aprofundiment de la utilització dels nous descobriments, cal que l'escola inverteixi part del seu temps en l'adequació del sistema d'ensenyament als estímuls de l'entorn extra-escolar que envolta el nen.

Amb relativa freqüència, els mestres i professors solem queixar-nos de l'expressió oral dels nostres alumnes i alumnes, qüestió fonamental per a un bon desenvolupament cognitiu i desenvolupament social. Una emissora de ràdio escolar, a més d'estimular el treball escolar a l'aula, pot ajudar a pal·liar aquestes dificultats, ja que, amb temps i esforç, s'aconsegueixen suplir força dificultats.

Objectius i fonaments pedagògics.

Són molts els objectius que es poden aconseguir amb aquesta experiència Alguns d'aquests objectius són:

• Integrar els alumnes en el treball d'equip, com a pràctica de convivència i suport entre els alumnes i les alumnes, ja sigui en la lectura del diari en grup o redactant les notícies que més tard s’emetran.

• Fomentar la responsabilitat individual davant el programa lliurement escollit.

• Posar en contacte directe als alumnes i les alumnes i l'àmbit escolar amb el barri, poble i societat.

• Fomentar i motivar l'observació, síntesi i anàlisi de fets quotidians com el funcionament de l'observatori meteorològic de l'escola, l'escriptura diària de la premsa i comentari de la notícia, anàlisi dels fets culturals i esportius en l'àmbit local, regional i nacional , anàlisi dels programes de televisió, etc.

• Acostumar als alumnes a utilitzar el seu temps lliure en activitats culturals.


Viqui ràdio wikiradio


• Aconseguir que els nois es desenvolupin entre institucions i organismes establint el diàleg amb la gent gran.

• Aprendre a exercir la llibertat d'expressió.

• Potenciar la implicació i investigació sobre l'entorn soci cultural en què es desenvolupen els alumnes i les alumnes.

• Utilitzar el llenguatge com a mitjà per a la comprensió de la realitat.

• Desenvolupar la capacitat d'inferència comunicativa.

• Reconèixer i utilitzar els elements formals del medi radiofònic.

• Desenvolupar mètodes de recerca d'informació manejant diverses fonts, escrites i orals.

• Participar en les tasques de grup.

• Visitar una Ràdio.

• Cercar un nom per al seu programa.

• Desenvolupar una idea, per al que se'ls demana que elaborin un guió.

• Gravar la seva producció radiofònica amb una finalitat doble: que disposin d'un document sonor propi, el qual puguin portar a casa i que puguin realitzar una anàlisi crítica de les seves habilitats i, d'altra banda, la progressiva construcció d'un banc sonor com a registre de l'activitat i de material produït per al seu posterior ús.

• Cada grup elabora un programa. Es pretén que els alumnes siguin el centre de l'acte educatiu i que siguin ells mateixos els que vagin descobrint la necessitat d'adquisició de l'aprenentatge a partir de la pròpia experiència.

• El mestre actua llavors com un mediador en l'acte educatiu; és el que proporciona elements de treball a l'alumne.

Activitats radiofòniques

Format

- Informatius

- Teatre musical

- drama

- reportatges

- debats

- Programes culturals

- Simulacions

- Etc .

Tasques

Locució

- Preparar un guió

- maneig d'aparells radiofònics

- emissió i gravació

Produccions

- audicions

- organització de l'emissora.

• Activitats pedagògiques

- Presentació de temes

- activitats de motivació

- Presentació dels treballs

- desenvolupament d’activitats

Avaluació

Autoavaluació

CONSIDERACIONS FINALS

Considero l'experiència interessant, ja que, a més d'un acostament dels alumnes a la ràdio, implica perdre la por a parlar en públic, a responsabilitzar-se de les seves opinions, i mentre es treballa en grup desenvolupen la capacitat crítica, i tracten amb més cura l'expressió i la comunicació, enriqueixen el seu vocabulari i fomenten la investigació i l'anàlisi. I en la mateixa emissió dels programes desenvoluparan la seva capacitat d'improvisació, la sensibilitat estètica i musical, a més d'implicar-se en l'entorn sociocultural en el qual es desenvolupen.